Δελτίο Διεθνών Χρηματοδοτήσεων για τη Τουρκία
 
Βασ. Σοφίας 1
106 71 Αθήνα
Τηλ. 2103684262
Fax. 2103684145
Email.


Δελτίο Διεθνών Χρηματοδοτήσεων για τη Τουρκία

Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2012

Δελτίο Διεθνών Χρηματοδοτήσεων για τη Τουρκία

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τουρκία
Δημοκρατία, Άγκυρα, 783.562 τετρ. χλμ, 76,8 εκατ., Νόμισμα: τουρκική λίρα - 10.444 US $ (ονομαστικό) κατά κεφαλήν ΑΕΠ (2011) – ΑΕΠ κατανομή: Υπηρεσίες 67% - βιομηχανία 24% - αγροτικός τομέας 9%.

Τουρκική Οικονομία
Σταθεροποιημένη οικονομία με υψηλό ρυθμό ανάπτυξης (8,9% το 2010 και 8,5% το 2011, στοιχεία Τουρκικής κυβέρνησης). Εκτιμήσεις τουρκικής κυβέρνησης για ρυθμό ανάπτυξης 4% το 2012 (αντίστοιχες προβλέψεις του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας ανέρχονται αντιστοίχως σε 2,3% και 2,9%). Αντεπεξήλθε στις δυσμενείς παγκόσμιες οικονομικές συνθήκες χάρη στην σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού - τραπεζικού της συστήματος. Η χώρα υποστηρίζεται χρηματοδοτικά από Διεθνείς Χρηματοπιστωτικούς και Αναπτυξιακούς Οργανισμούς, από κοινοτικά προγράμματα και δάνεια από αναπτυξιακές τράπεζες.
Βασικά μεγέθη (2011): Πληθωρισμός 10,45%. Ανεργία 9,8%. Δημόσιο χρέος 42,4% ΑΕΠ. Δημοσιονομικό έλλειμμα 1,4%. Το υψηλό έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου είναι το κυριότερο πρόβλημα της τουρκικής οικονομίας (105,8 δισ. US$ αυξημένο κατά 47,7% έναντι του 2010), ενώ το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών ανήλθε σε 77,8 δισ. US$ (9,8% ΑΕΠ) αυξημένο κατά 65,3% σε σχέση με το 2010.
 
Σχέσεις με ΕΕ
Η Τουρκία είναι υποψήφια χώρα για προσχώρηση στην Ε.Ε. (οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν τον Οκτώβριο 2005). Υποβολή αιτήματος προσχώρησης (Απρίλιος 1987). Μέχρι στιγμής, έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς οι διαπραγματεύσεις Ε.Ε.-Τουρκίας μόνο στο κεφάλαιο «Επιστήμη και Έρευνα». Τεχνική πρόοδος επιδιώκεται από την ΕΕ επί 8 κεφαλαίων  μέσω της «Θετικής Agenda».

Εν ισχύ Συμφωνίες με Ε.Ε.: Εταιρική σχέση για την προσχώρηση της Τουρκίας (Μάρτιος 2001, δύο αναθεωρήσεις εγκριθείσες από το Συμβούλιο τον Μάιο 2003 και τον Φεβρουάριο 2008), Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών (1996), Συμφωνία Τελωνειακής Ένωσης (31 Δεκεμβρίου 1995), Συμφωνία Σύνδεσης (1963).

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Α. Από Ευρωπαϊκή Ένωση


Από το 2007 η Τουρκία λαμβάνει από την ΕΕ χρηματοδοτική βοήθεια μέσω του Εργαλείου Προενταξιακής Βοήθειας (IPA). Οι στόχοι του IPA για την Τουρκία είναι να υποστηρίξει τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της Τουρκικής υποψηφιότητας για ένταξη και να βοηθήσει στην προετοιμασία για την αποτελεσματική διαχείριση των διαρθρωτικών ταμείων. Κυριότεροι τομείς προτεραιότητας των παρεμβάσεων: Δημοκρατικοί θεσμοί και κράτος δικαίου, δημόσια διοίκηση και προώθηση οικονομικών μεταρρυθμίσεων, σεβασμός δικαιωμάτων του ανθρώπου και των μειονοτήτων και ισότητα των φύλων, στήριξη της ανάπτυξης της κοινωνίας των πολιτών και αναβάθμιση της περιφερειακής συνεργασίας, βιώσιμη ανάπτυξη και μείωση της φτώχειας.       
Σύμφωνα με το Πολυετές Ενδεικτικό Χρηματοδοτικό Πλαίσιο για το IPA 2011-2013 η Τουρκία αναμένεται να λάβει ως ενδεικτική βοήθεια (indicative allocation)  2,5 δις. € (συμπεριλαμβανομένου του IPA Component II- Διασυνοριακή Συνεργασία, που ακόμη δεν έχει αρχίσει να υλοποιείται).

Κύριοι τομείς χρηματοδοτικής στήριξης από την ΕΕ και ποσοστιαία κατανομή τους :

 - Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις 17%
 - Ανάπτυξη Ιδιωτικού Τομέα 12%
 - Κοινωνική Ανάπτυξη 12%
 - Ενέργεια 5%
 - Μεταφορές 13%
 - Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια 18%
 - Γεωργία και Αγροτική Ανάπτυξη 23%

Οι προκηρύξεις  έργων για την Τουρκία δημοσιεύονται και στην ιστοσελίδα της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τουρκία:

http://www.avrupa.info.tr/Duyurular,Tender.html

Όλες οι προκηρύξεις αναρτώνται υποχρεωτικά στο TED (καθημερινό ηλεκτρονικό δελτίο υποβολής προσφορών) το οποίο αποτελεί την ηλεκτρονική έκδοση του «Συμπληρώματος στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και αφορά στις ευρωπαϊκές προκηρύξεις δημοσίων συμβάσεων. 

http://ted.europa.eu 


Β. Από Ο.Η.Ε.

Στην χώρα λειτουργούν οι ακόλουθοι οργανισμοί του συστήματος των Η.Ε.: FAO, ILO, IOM, UNDP, UNFPA, UNHCR, UNIC, UNICEF, UNIDO, UNODC, WFP, WHO, καθώς επίσης και η Παγκόσμια Τράπεζα, ο ΟΑΣΕ, το ΔΝΤ και το IFC.
Το United Nations Development Cooperation Strategy 2011-2015 για την Τουρκία (υπεγράφη στις 27 Δεκεμβρίου 2010 στην Άγκυρα), έχει ως στόχο την υποστήριξη της χώρας στην αντιμετώπιση αναπτυξιακών προκλήσεων όπως η φτώχεια, οι διακρίσεις με βάση το φύλο (ίσες ευκαιρίες για τις γυναίκες), οι περιφερειακές ανισότητες, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η αναποτελεσματικότητα των δημοσίων υπηρεσιών, η ανεργία και η ελλιπής δημοκρατική και περιβαλλοντική διακυβέρνηση.

Οι δράσεις κατηγοριοποιούνται στους ακόλουθους τομείς:
• Δημοκρατική και Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση (Democratic and Environmental Governance)
• Μείωση Ανισοτήτων, Κοινωνική Ένταξη και Βασικές Δημόσιες Υπηρεσίες (Disparity Reduction, Social Inclusion and Basic Public Services)
• Φτώχεια και Απασχόληση (Poverty and Employment)

(Το κείμενο της στρατηγικής για την Τουρκία είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.unicef.org/about/execboard/files/TUR_UNDCS_March_12_2010.pdf ). 

Η Παγκόσμια Τράπεζα είναι ένας από τους σηµαντικότερους παροχείς αναπτυξιακής και τεχνικής βοήθειας στην Τουρκία (η οποία είναι μέλος της από το 1947). Η τρέχουσα συνεργασία μεταξύ Παγκόσμιας Τράπεζας και Τουρκίας εδράζεται  στην υλοποίηση του Country Partnership Strategy-CPS 2008-2011 για την Τουρκία, το οποίο αποτελεί μέρος του ένατου Αναπτυξιακού Σχεδίου της Τουρκικής κυβέρνησης (Turkey’s Ninth Development Plan 2007-2013). Για την περίοδο 2008-2011 η Παγκόσμια Τράπεζα παρείχε χρηματοδότηση ύψους 7,6 δις US$ (για επενδύσεις σε έργα στους τομείς της ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα, της αστικής ανάπτυξης, της ενέργειας, των μεταφορών, της υγείας και εκπαίδευσης), ενώ, μετά από αίτημα της Τουρκικής κυβέρνησης για συνέχιση της υψηλής χρηματοδότησης λόγω αναταράξεων από την παγκόσμια οικονομική κρίση, η Παγκόσμια Τράπεζα ενέκρινε, στο πλαίσιο του μελλοντικού Country Partnership Strategy-CPS 2012-2015 την παροχή χρηματοδότησης ύψους 4,45 δις US$. Το νέο CPS 2012-2015 έχει τρείς κύριους στρατηγικούς στόχους και πυλώνες: i) βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης, ii)  ενίσχυση των επενδύσεων σε ίδια κεφάλαια και βελτιωμένες δημόσιες υπηρεσίες και iii) εμβάθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης.(περισσότερες πληροφορίες: http://go.worldbank.org/V652I5UXL0)
 
Γ. Από Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ, EBRD)

Η ΕΤΑΑ (με Γραφείο στην Κωνσταντινούπολη και οσονούπω και στην Άγκυρα) έχει επενδύσει, μέχρι σήμερα, στην Τουρκία πάνω από 1,5 δισ € σε 55 έργα στον ιδιωτικό κυρίως τομέα. Η συνολική αξία των επενδύσεων φτάνει τα 4,9 δισ. €.
Η έως σήμερα στρατηγική της ΕΤΑΑ για την Τουρκία επικεντρώνεται στην στήριξη του ιδιωτικού τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση στην περιφέρεια της χώρας (περιφερειακή ανάπτυξη). Η ΕΤΑΑ έχει ως στόχο την αύξηση της διαθεσιμότητας κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου (risk capital) και την εξασφάλιση μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

(βλέπε αναλυτικότερα: http://www.ebrd.com/downloads/country/strategy/turkey.pdf)

Κύριοι τομείς ενδιαφέροντος της ΕΤΑΑ είναι η στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, η ενεργειακή αποδοτικότητα, η αγροτική επιχειρηματικότητα (agri-business) και οι υπηρεσίες κοινής ωφελείας σε πληθυσμούς που διαμένουν εκτός αστικών κέντρων. Η κατανομή των έργων που έχουν χρηματοδοτηθεί μέχρι στιγμής στην Τουρκία από την ΕΤΑΑ είναι: Επιχειρήσεις (13%), Ενέργεια (24%), Χρηματοδότηση Τραπεζών- Ενδιαμέσων (51%), Υποδομές (12%). Στον τομέα της στήριξης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην Τουρκία, η ΕΤΑΑ παρέχει πιστωτικό όριο / γραμμή (credit line) σε μια σειρά από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Τουρκίας, με στόχο την χρηματοδοτική υποστήριξη (δανειοδότηση) τοπικών επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται σε ζωτικούς για την οικονομία της χώρας τομείς (π.χ. η ΕΤΑΑ, το Δεκέμβριο 2011, ενέκρινε πιστωτικό όριο 40 εκατ. € προς την Denizbank- το οποίο αποτελεί μέρος της χρηματοδότησης συνολικού ύψους 400 εκατ. € από το χρηματοδοτικό μέσο Turkey Agribusiness SME Financing Facility (TurAFF)- για την χρηματοδοτική υποστήριξη τοπικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της αγροτικής επιχειρηματικότητας (agri-business)). Επιπλέον, η ΕΤΑΑ παρέχει και απευθείας χρηματοδοτική υποστήριξη προς Τουρκικές επιχειρήσεις άνευ ενδιαμέσων (τραπεζών), με στόχο κυρίως την βελτίωση της αποδοτικότητός τους και την εναρμόνιση της συμβατότητας των προδιαγραφών λειτουργίας τους με τις βέλτιστες πρακτικές οι οποίες γίνονται αποδεκτές διεθνώς, σε τομείς όπως το περιβάλλον και η εργασιακή ασφάλεια (π.χ. δάνειο 50 εκατ. € προς την εταιρεία παραγωγής ακρυλικών ινών Aksa Akrilik Kimya Sanayi A.S-AKSA.)
Στο επίκεντρο της νέας στρατηγικής της ΕΤΑΑ για την Τουρκία, η οποία εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 2012 και αφορά την περίοδο 2012-2015, βρίσκονται οι ακόλουθοι στόχοι: 1) ανάπτυξη βιώσιμης ενέργειας (υποστήριξη τρεχουσών μεταρρυθμίσεων στον ενεργειακό τομέα) 2) προώθηση της ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ιδιαίτερα στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της χώρας, 3) βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τουρκικής βιομηχανίας, 4) ενθάρρυνση επενδύσεων σε δημοτικά έργα υποδομής και 5) υποστήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Τέλος, η ΕΤΑΑ θα υποστηρίξει το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων της τουρκικής κυβέρνησης (επιχειρήσεις, χρηματοπιστωτικός τομέας, υποδομές).Σειρά προκηρύξεων δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΑ (EBRD, www.ebrd.com), για προγράμματα και έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν μέσα στο 2012.

Ειδικότερες πληροφορίες για την Τουρκία: http://www.ebrd.com/pages/country/turkey.shtml


Δ. Από Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕτΒ, EIB)


Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δραστηριοποιείται στην Τουρκία από τα μέσα της δεκαετίας του ’60 (μετά την θέση σε ισχύ της Συμφωνίας Σύνδεσης) και συνεργάζεται με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της χώρας με στόχο την υποστήριξη της πορείας οικονομικής ανάπτυξης της. Έκτοτε, έχει παράσχει δάνεια συνολικού ύψους 16,2 δις. € για επενδύσεις σε διάφορα έργα που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται σε όλη τη χώρα (π.χ. γέφυρα Βοσπόρου και υπόγειο τούνελ, σιδηροδρομική γραμμή υψηλών ταχυτήτων μεταξύ της Κωνσταντινούπολης και της Άγκυρας, εκσυγχρονισμός τηλεφωνικού δικτύου της χώρας). Για το 2010, ο δανεισμός της ΕΤΕ προς την Τουρκία ανήλθε στα 1,9 δις. € (συνολικός δανεισμός για τα έτη 2006-2010 ύψους 9,4 δις. €). Η ΕΤΕ διαθέτει γραφεία σε Άγκυρα και Κωνσταντινούπολη.

Η ΕΤΕ χρηματοδοτεί έργα στους τομείς υποδομών των μεταφορών, ενέργειας και περιβάλλοντος, αντί-σεισμικής προστασίας και ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω πιστωτικών διευκολύνσεων.

2011: τα συμβόλαια που υπεγράφησαν μεταξύ της ΕτΕ και της Τουρκίας για την υλοποίηση έργων ανήλθαν στα 1,7 δις. €, με σημαντικότερο εκείνο που υπογράφτηκε με την Τουρκική κυβέρνηση για την κατασκευή τμήματος 490 χλμ. (Tranche B), του σιδηροδρομικού δικτύου Κωνσταντινούπολης-Άγκυρας υπολογισμένης αξίας 600 εκατ. €. Τα υπόλοιπα συμβόλαια συνίστανται κυρίως σε i) πιστωτικές γραμμές προς τράπεζες για δάνεια προς ΜΜΕ (αξίας περίπου 550 εκατ. €), με σκοπό την υλοποίηση έργων μικρής και μεσαίας κλίμακας (στους τομείς βιομηχανίας, τουρισμού, υπηρεσιών, οικονομίας της γνώσης, ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος), ιδιαίτερα στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της χώρας, ii) δάνειο για την υλοποίηση έργου ανάπτυξης ευρυζωνικού δικτύου κινητής τηλεφωνίας (αξίας 500 εκατ. €) και iii) δάνειο για τη χρηματοδότηση επιλέξιμων υπό-έργων στους τομείς των ΑΠΕ και της ενεργειακής αποδοτικότητας (αξίας 75 εκατ. €).

Ε. Διμερείς Χρηματοδοτήσεις

Γενικά / Η Τουρκία λήπτρια & πάροχος
Η Τουρκία υπήρξε παραδοσιακά χώρα-αποδέκτης αναπτυξιακής βοήθειας κατά το μεγαλύτερο διάστημα της μεταπολεμικής περιόδου. Στα τέλη της δεκαετίας του 1940, η Τουρκία έλαβε σημαντικά ποσά επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας (ODA) στο πλαίσιο του Σχεδίου Μάρσαλ. Η βοήθεια αυτή έδωσε αναπτυξιακή ώθηση στην Τουρκική οικονομία τη δεκαετία του 1950. Έκτοτε, πέραν των Η.Π.Α., οι δύο κύριοι δωρητές που συνεισέφεραν στην αναπτυξιακή δυναμική της Τουρκίας υπήρξαν η Γερμανία και η Ιαπωνία. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της DAC/ΟΟΣΑ, μεταξύ 1960 και 2007,  η συνολική επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια που χορηγήθηκε στην Τουρκία από τις Η.Π.Α., Γερμανία και Ιαπωνία ανέρχεται αντίστοιχα σε 2,4 δις. US$, 2,8 δις. US$ και 1,5 δις. US$. Όπως προκύπτει από αυτά τα δεδομένα, και ιδιαίτερα όσον αφορά στην περίοδο 1999-2007, η Γερμανία απετέλεσε μακράν την κύρια δωρήτρια χώρα επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας προς την Τουρκία.

Εκτός από τη διμερή αναπτυξιακή βοήθεια την οποία έλαβε η Τουρκία από τις προαναφερθείσες δωρήτριες-χώρες, πολυμερείς διεθνείς χρηματοδοτικοί-αναπτυξιακοί οργανισμοί επίσης συνέβαλαν στην ανάπτυξη της τουρκικής οικονομίας. Πέραν του Προγράμματος των Η.Ε. για την Ανάπτυξη (UNDP) και της Παγκόσμιας Τράπεζας (βλέπε και ανωτέρω), τη σημαντικότερη συνεισφορά έχει η Asian Development Fund-ADF με 22 δις. US$.

Παρά το γεγονός ότι συγκαταλέγεται ακόμη στην λίστα των ληπτριών-χωρών αναπτυξιακής βοήθειας DAC/ΟΟΣΑ, από το 2004 και μετά (όταν και η οικονομία της άρχισε να ανακάμπτει) η Τουρκία έχει κάνει μια δυναμική εμφάνιση στο προσκήνιο ως δωρήτρια χώρα αναπτυξιακής βοήθειας προς τον αναπτυσσόμενο κόσμο (κυρίως μουσουλμανικές χώρες της περιφέρειας MENA αλλά και της υπό-σαχάριας Αφρικής). Μάλιστα, από το 2005 και μετά (2005: «Έτος Αφρικής στην Τουρκία»), η Τουρκία έχει αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα (αναπτυξιακή διπλωματία) στην Αφρικανική ήπειρο, ιδιαίτερα στον μουσουλμανικό βορρά της (στο πλαίσιο του δόγματος Νταβούτογλου για την εξωτερική πολιτική), ιδρύοντας Γραφεία Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας (Turkish International Cooperation and Development Agency –TIKA) σε χώρες όπως η Αιθιοπία, η Σενεγάλη και το Σουδάν. Αξιοσημείωτο είναι ότι μόνο το 2006 οι ροές επίσημης διμερούς αναπτυξιακής βοήθειας της Τουρκίας προς τις χώρες-στόχους της αναπτυξιακής διπλωματίας στην Αφρικανική ήπειρο έφθασαν συνολικά τα 51,73 εκατ. US$.

Γερμανία

Ο Γερμανικός φορέας Αναπτυξιακής Συνεργασίας DEG (Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH) δραστηριοποιείται στην Τουρκία από το 1967. Το τρέχον χαρτοφυλάκιο (επενδύσεων) περιλαμβάνει περίπου 170 εκατ. € για περισσότερα από 20 έργα (π.χ. γέφυρα του Γαλατά στην Κωνσταντινούπολη, γραμμή του τράμ στην Προύσα),  τα οποία αναφέρονται σε επενδύσεις στους τομείς της κατασκευαστικής βιομηχανίας, των υποδομών (κυρίως δημοτικές περιβαλλοντικές υποδομές), των χρηματοπιστωτικών και λοιπών υπηρεσιών. Η DEG διαβλέπει σημαντικές προοπτικές στους τομείς των ΑΠΕ,  της κατασκευαστικής βιομηχανίας (και των κατασκευαστικών υλικών), των υπηρεσιών logistics και της αγροτικής παραγωγής. Σε ό,τι αφορά την στήριξη του ιδιωτικού τομέα, η έμφαση που δίδει η DEG είναι στην παροχή μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης (κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις) και στην αύξηση της διαθεσιμότητας κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου. Στις αρχές του 2011, η DEG άνοιξε περιφερειακό γραφείο στην Κωνσταντινούπολη. (βλέπε αναλυτικότερα: http://www.deginvest.de/)

Η Γερμανική Τράπεζα Ανάπτυξης (KfW) έχει δεσμεύσει για την υλοποίηση έργων στην Τουρκία συνολικά 10,1 δις. €. Η κύρια δραστηριότητα του ομίλου KfW μέχρι στιγμής αφορά στην υλοποίηση έργων υποδομής στους τομείς της παροχής νερού-υδροδότησης και επεξεργασίας και διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων (έχουν ήδη ολοκληρωθεί 18 σχετικά έργα αξίας 700 εκατ. € στις περιοχές Kayseri, Diyarbakir και Denizli, αυτή τη στιγμή υλοποιούνται 6 έργα αξίας 150 εκατ. € στις περιοχές Batman, Siirt, Σαμψούντα και Προύσα και είναι υπό προετοιμασία άλλα 6 έργα αξίας 150 εκατ. € στις περιοχές Antalya, Muş, Diyarbakir και Σμύρνης), συνολικής υπολογισμένης αξίας 1 δις. €. Στις προτεραιότητες του μελλοντικού σχεδιασμού του ομίλου περιλαμβάνεται η υλοποίηση της β΄ φάσης του προγράμματος δανειοδότησης μικρών επιχειρήσεων, με πιστώσεις προς τουρκικές τράπεζες (Akbank, Garantibank, Isbank and Sekerbank) ύψους περίπου 90 εκατ. €.  

Τέλος, έντονο ενδιαφέρον και δραστηριότητα υφίσταται εκ μέρους του ομίλου KfW για τον σχεδιασμό και την χρηματοδότηση έργων στον τομέα των ΑΠΕ και ενεργειακής αποδοτικότητας. Πιο συγκεκριμένα,  αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην α’ φάση υλοποίησης της μια μελέτη για την μελλοντική κατασκευή ενός εργοστασίου παραγωγής (ηλεκτρικής) ενέργειας από ανανεώσιμη πηγή (ήλιος) στη ΝΑ Τουρκία και επίκειται η απόφαση σχετικά με την χρησιμοποιούμενη τεχνολογία (ηλιοθερμική ή φωτοβολταϊκή). Η χρηματοδότηση αναμένεται να φθάσει τα 100 εκατ. €. Επίσης, έχουν εγκριθεί από την KfW 3 πιστωτικές γραμμές συνολικού ύψους 110 εκατ. € προς την Τουρκική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης (TSKB) για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε έργα ΑΠΕ και ενεργειακής αποδοτικότητας,  1 πιστωτική γραμμή ύψους 30 εκατ. € προς την Yapi Kredi Leasing για τη χρηματοδότηση επενδύσεων ενεργειακής αποδοτικότητας σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (συγχρηματοδότηση από την International Finance Corporation-IFC με 50 εκατ. €) και 1 πιστωτική γραμμή ύψους 20 εκατ. € προς την Sekerbank για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε έργα ενεργειακής αποδοτικότητας. Τέλος, βρίσκεται υπό προετοιμασία πρόταση για την χρηματοδότηση έργου ενεργειακής αποδοτικότητας σε δημόσια κτίρια.
(βλέπε αναλυτικότερα: http://www.kfw.de/kfw_/kfw/en/)

Η.Π.Α.

Η Τουρκία ανέκαθεν αποτελούσε και αποτελεί ζωτικό στρατηγικό εταίρο και σύμμαχο για την αμερικανική κυβέρνηση. Από την 11η Σεπτεμβρίου 2001 και μέχρι το 2006, ο φορέας USAID στο πλαίσιο της πολιτικής του για τη Τουρκία δέσμευσε ποσό της τάξης των 10 εκατ. US$ ESF-Economic Support Funds για την υποστήριξη 3 δραστηριοτήτων στην Τουρκία: 1) προώθηση της ισότητας των φύλων, 2) περιορισμός της παράνομης διακίνησης προσώπων και 3) διεύρυνση των διμερών εμπορικών συναλλαγών Η.Π.Α.-Τουρκίας. Επίσης, δεσμεύθηκαν υπέρ της Τουρκίας 9 εκατ. US$ στο πλαίσιο του προγράμματος CCT-Conditional Cash Transfer  της Παγκόσμιας Τράπεζας, το οποίο έχει ως στόχους την ένταξη των γυναικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση,  την βελτίωση της προγενετικής φροντίδας και τη βελτίωση της παιδικής υγείας. Ακόμη, 600 χιλ. US$ χορηγήθηκαν στον Διεθνή Οργανισμό Μεταναστεύσεως (IOM) προς τον σκοπό της αντιμετώπισης του προβλήματος της παράνομης διακίνησης προσώπων από και προς την Τουρκία. Η USAID χρηματοδότησε, επιπλέον ένα πρόγραμμα εταιρικής σχέσης μεταξύ επιχειρήσεων των δύο χωρών ύψους 400 χιλ. US$, το οποίο είχε ως στόχο την βελτίωση του διμερούς εμπορίου Η.Π.Α.-Τουρκίας. Τέλος,  από το 2000 έως και το 2006 χρηματοδοτήθηκε δράση που αφορούσε την επέκταση της αγροτικής βιομηχανίας, την αύξηση του πληθυσμού και την προστασία της ποσότητας και ποιότητας του ύδατος στην Κωνσταντινούπολη (ύψος 1 εκατ. US$, συνεργασία για την υλοποίηση μεταξύ του Πανεπιστημίου Mississippi State University και της ακαδημαϊκής κοινότητας της Κωνσταντινούπολης).

(βλέπε αναλυτικότερα: http://www.usaid.gov/locations/europe_eurasia/countries/tr/)

Ιαπωνία
Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας παρέχει επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ODA) στην Τουρκία εδώ και περίπου μια 50ετία, με στόχο να συμβάλει στην κοινωνικό-οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Η συνεργασία των δύο χωρών ξεκίνησε με την αποδοχή συμμετεχόντων σε διάφορα επιμορφωτικά σεμινάρια στην Ιαπωνία το 1959 και έκτοτε, η συνεργασία διευρύνθηκε με την αποστολή Ιαπώνων εμπειρογνωμόνων στην Τουρκία (π.χ. στον τομέα της βοήθειας για την αντιμετώπιση καταστροφών), τη διενέργεια αναπτυξιακών μελετών, την εφαρμογή έργων τεχνικής συνεργασίας, την παροχή αναπτυξιακών δανείων κλπ. Η Ιαπωνική κυβέρνηση άνοιξε γραφείο αναπτυξιακής συνεργασίας (JICA-Japan International Cooperation Agency) στην Άγκυρα το 1995 (91 γραφεία σε όλο τον κόσμο) με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση και υλοποίηση έργων τεχνικής συνεργασίας, και έκτοτε το γραφείο αυτό αποτελεί το εθνικό κομβικό σημείο (focal point) για την ανάπτυξη της Ιαπωνικής πολιτικής αναπτυξιακής συνεργασίας με την Τουρκία. Επιπλέον, η Ιαπωνική αναπτυξιακή τράπεζα JBIC-Japan Bank for International Cooperation παρέχει αναπτυξιακά δάνεια προς την Τουρκία από το 1971 και έχει μέχρι σήμερα υποστηρίξει την υλοποίηση σημαντικού αριθμού έργων υποδομής μεγάλης κλίμακας στην Τουρκία με πιστώσεις συνολικού ύψους 592 δις. ¥. Από τον Οκτώβριο του 2008, το γραφείο της JICA στην Άγκυρα διαχειρίζεται τόσο την τεχνική όσο και την χρηματοδοτική βοήθεια της Ιαπωνικής κυβέρνησης προς την Τουρκία, αποκτώντας κομβικότερο ρόλο σε σχέση με το παρελθόν.
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με έργα τα οποία χρηματοδοτεί η JICA στην Τουρκία: http://www.jica.go.jp/turkey/english/activities/index.html

Πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα του γραφείου της JICA στην Άγκυρα:
http://www.jica.go.jp/turkey/english/office/others/pdf/introduction.pdf 

Χρηματοδοτικές Ευκαιρίες
τελευταία ενημέρωση


 • Αστική Ανάπτυξη
 • Βιομηχανία & Εμπόριο
 • Γεωργία & Τρόφιμα
 • Δημόσια Διοίκηση
 • Δημόσια Υγεία
 • Εκπαίδευση
 • Ενέργεια
 • Εξόρυξη/ Μεταλλ.
 • Κατασκευές
 • Κοινωνική Προστασία
 • Μεταφορές
 • Περιβάλλον
 • Πληρ/κή & Τηλεπ/νίες
 • Τουρισμός
 • Ύδατα
 • Υπηρεσίες
 • Χρηματο- οικονομικάΑπομνημόνευση


Ξεχάσατε τον Κωδικό Πρόσβασης;
Αν δεν είστε μέλος, εγγραφείτε εδώ
Ελληνο-Αραβικό Επιμελητήριο HBA
| RSS ενημέρωση
RSS 2.0