Δελτίο Διεθνών Χρηματοδοτήσεων για τη Σερβία
 
Βασ. Σοφίας 1
106 71 Αθήνα
Τηλ. 2103684262
Fax. 2103684145
Email.


Δελτίο Διεθνών Χρηματοδοτήσεων για τη Σερβία

Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012

Δελτίο Διεθνών Χρηματοδοτήσεων για τη Σερβία

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Σερβία
 Δημοκρατία, Βελιγράδι, 77.474 τετ.χλμ., 7,4 εκατ. Νόμισμα :Δηνάριο - 4300 €/κατά κεφαλήν ΑΕΠ (2009) - ΑΕΠ κατανομή : Υπηρεσίες 65%, Βιομηχανία 24%, Γεωργία 11%.
Σερβική Οικονομία
 Σταθεροποιημένη οικονομία με χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης (2% το 2011). Έκθεση σε αναταράξεις ευρωζώνης και υψηλός πληθωρισμός (αν και μειώθηκε στο 7% στο τέλος 2011), διατηρείται στήριξη από το  ΔΝΤ (προσφυγή (2009 μέσω stand buy arrangement) και από διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, κοινοτικά  προγράμματα και δάνεια από αναπτυξιακές τράπεζες.
 Προβλέψεις Σερβικής Κυβέρνησης για το 2012:  μείωση ρυθμού ανάπτυξης(1,5%), πληθωρισμού (4%) και δημοσιονομικό έλλειμμα μικρότερο του 5% του ΑΕΠ.
Σχέσεις με ΕΕ
 Η Σερβία  εγκαινίασε την ευρωπαϊκή της πορεία με την Δήλωση Κορυφής της Θεσσαλονίκης το 2003. Υπέβαλε αίτημα για ένταξη το 2009. Στο Συμβούλιο Κορυφής του Μαρτίου 2012 αποδόθηκε στην Σερβία καθεστώς υποψήφιας χώρας.
 Εν ισχύ Συμφωνίες με ΕΕ: Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (2008- σε διαδικασία επικυρώσεων), Ενδιάμεση Συμφωνία για το εμπόριο και τα συναφή με το εμπόριο θέματα (2008- ενεργοποίηση 1/2/2010).
 Διαπραγματεύσεις με ΠΟΕ για προσχώρηση καθυστερούν.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ


Α. Από Ευρωπαϊκή Ένωση


 Από το 2007 η Σερβία λαμβάνει από την ΕΕ χρηματοδοτική βοήθεια μέσω του Εργαλείου Προενταξιακής Βοήθειας (IPA). Η εγκριθείσα το Δεκέμβριο 2011  χρηματοδότηση για τις συνιστώσες «Βοήθεια Μετάβασης» και «Διασυνοριακή συνεργασία» ανέρχεται στα 178, 6 εκατ. €. (έναντι πρόβλεψης 206 εκατ. €)
 Σύμφωνα με το Πολυετές Ενδεικτικό Χρηματοδοτικό Πλαίσιο για το IPA για τα έτη 2011-2013 η Σερβία θα λάβει συνολική βοήθεια  622,3 εκατ. €.

Κύριοι τομείς χρηματοδοτικής στήριξης από την ΕΕ και ποσοστιαία κατανομή τους :
  - Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις 12%
  - Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 12%
  - Κοινωνική Ανάπτυξη 12%
  - Ανάπτυξη Ιδιωτικού Τομέα 12%
  - Μεταφορές 12%
  - Περιβάλλον, Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια 16%
  - Γεωργία και Αγροτική Ανάπτυξη 12%
  - Λοιπές δράσεις Ενωσιακού κεκτημένου και οριζόντιες 12%

Οι προκηρύξεις  έργων για την Σερβία δημοσιεύονται και στην ιστοσελίδα της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Βελιγράδι:
        http://www.europa.rs/en/kakoDoFondova/otvoreno.html

Το 2011 προκηρύχτηκαν 11 προγράμματα Διδυμοποίησης (Twinning) για την Σερβία
Όλες οι προκηρύξεις αναρτώνται υποχρεωτικά στο  TED (καθημερινό ηλεκτρονικό δελτίο υποβολής προσφορών) . το οποίο αποτελεί την ηλεκτρονική έκδοση του «Συμπληρώματος στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και αφορά στις ευρωπαϊκές προκηρύξεις δημοσίων συμβάσεων. http://ted.europa.eu

Β. Από Ο.Η.Ε.

Η Σερβία διαδέχτηκε την «Σερβία-Μαυροβούνιο» στον ΟΗΕ το 2006. Στην χώρα λειτουργούν οι ακόλουθοι οργανισμοί του Συστήματος των Η.Ε.: UNDP, UNICEF, UHHCR, UNFRA, FAO, ICTY, IOM, UNOB, WHO, UNODC, UNHCHR, UNOPS, UNIFEM, UN-HABITAT καθώς επίσης και η Παγκόσμια Τράπεζα, το ΔΝΤ και το IFC.
Στο Country Programme Document 2011-2015 (Ιούλιος 2010) και στο εφαρμοστικό του country Programme Action Plan 2011-2015 (Δεκέμβριος 2010) καθορίζονται οι εξής στόχοι:
- Αυτοτροφοδοτούμενη Ανάπτυξη και Βελτιωμένη Κοινωνική Ένταξη
- Ενισχυμένη Καλή Διακυβέρνηση
- Ενισχυμένο πλαίσιο για την Περιβαλλοντική Διαχείριση και την Ενεργειακή Αποτελεσματικότητα

Οι συνολικοί πόροι που διατέθηκαν στην Σερβία το 2011 ήσαν 8,7 εκατ. € εκ των οποίων τα 4,4 εκατ. € προήλθαν από άλλα κράτη  ή ιδιωτικούς φορείς και Ταμεία.

Γ. Από Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ, EBRD)

Η ΕΤΑΑ (με Γραφείο στο Βελιγράδι) έχει συνάψει δανειακές συμφωνίες ύψους 2,7 δισεκ  € στην Σερβία (από το 2001). Το 2010 οι δανειακές συμβάσεις για 24 έργα ανήλθαν στα 590 εκατ. €.

Κύριοι τομείς ενδιαφέροντος της ΕΤΑΑ είναι οι επιχειρήσεις (αγροτικές, βιομηχανικές και υπηρεσίες, ακίνητα και τουρισμός και τηλεπικοινωνίες), ο τραπεζικός τομέας (επενδύσεις σε μικρές, μεσαίες  επιχειρήσεις μέσω τραπεζών-ενδιάμεσων) και οι υποδομές (δημοτικές και περιβαλλοντικές υποδομές και μεταφορές). Η κατανομή των 170 έργων που έχουν χρηματοδοτηθεί στην Σερβία από την ΕΤΑΑ (συνολικής επένδυσης 5,8 δισεκ. €) είναι: Επιχειρήσεις (17%), Ενέργεια (15%), Χρηματοδότηση Τραπεζών- Ενδιαμέσων (27%), Υποδομές (41%). Στον τομέα της Χρηματοδότησης Τραπεζών-Ενδιαμέσων η ΕΤΑΑ έχει επενδύσει 167 εκατ. € σε 10 σχέδια παροχής δανείων σε μικρές και ΜΜΕ επιχειρήσεις εκ των οποίων τα 105 εκατ. € στις ελληνικές τράπεζες Vojvodjanska Banka (συμφερόντων της Εθνικής Τράπεζας), EFG Eurobank και Alpha Bank. Το μεγαλύτερο μέρος των τραπεζικών χρηματοδοτήσεων κατευθύνεται στις μεταφορές και ιδιαίτερα στο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο του Άξονα Χ.

Νέα έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΤΑΑ στην ιστοσελίδα:          http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml

Δ. Από Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕτΒ, EIB)

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία είναι ο μεγαλύτερος χρηματοπιστωτικός οργανισμός στα Δυτικά Βαλκάνια, έχει υπογράψει δανειακές συμφωνίες με την Σερβία ύψους 3 δισεκ. € από το 2001 μέχρι σήμερα (διαθέτει γραφείο στη Σερβία από το 2010).
Η ΕτΕ χρηματοδοτεί όλους τους κύριους τομείς υποδομών (μεταφορές, ενέργεια, υγεία και εκπαίδευση, ύδατα και υγιεινή) καθώς επίσης μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, βιομηχανίες, υπηρεσίες και τοπικές αρχές.
Το 2011 τα συμβόλαια που χρηματοδότησε η ΕτΕ στην Σερβία ανήλθαν στα 685 εκατ. €, με σημαντικότερο εκείνο της FIAT Small Cars Serbia αξίας 500 εκατ. €. Τα υπόλοιπα συνίσταντο σε πιστωτικές γραμμές προς τράπεζες για δάνεια προς ΜΜΕ και τα APEX-LOANS.  Μέσω αυτών των πιστωτικών γραμμών σκοπείται η ανάπτυξη του χρηματοοικονομικού τομέα της χώρας υπέρ των ΜΜΕ και των εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης.  Το τρέχον είναι το 4ο APEX LOAN από το 2000. Το προηγούμενο που κάλυψε την διετία 2009-2010 ανήλθε στα 250 εκατ. €.
Το 2012 έχουν ήδη υπογραφεί 2 συμβάσεις πιστωτικών γραμμών ύψους 140 εκατ. €. (πρόκειται για το APEX LOAN for SMEs and MID-CAP II, ύψους 100 εκατ. € - υπεγράφη στις 23/1/12 και το KBC LOAN SMEs & Priority Projects II ύψους 40 εκατ. €).

Ε. Από Ελλάδα


Συνολικές πιστώσεις από το ΕΣΟΑΒ 232.500.000 €
Σύνολο Δημοσίων Επενδύσεων/Μεγάλων Έργων: 183.675.000 €
-Εγκρίσεις Δημοσίων Επενδύσεων/Μεγάλων Έργων: 104.900..673,6 €, 2 έργα, υπόλοιπο αδιάθετο: 78.774.326,84 €
-Εκταμιεύσεις Δημόσιων Επενδύσεων: 8.657.278.01 €
Σύνολο Ιδιωτικών Παραγωγικών Επενδύσεων: 46.500.000 €
-Εγκρίσεις Ιδιωτικών Παραγωγικών Επενδύσεων 9.627.699 €: 15 επενδύσεις, υπόλοιπο αδιάθετο: 36.872.301,0 €
-Εκταμιεύσεις Ιδιωτικών Παραγωγικών Επενδύσεων: 1.853.077,0 €
Σύνολο Ταμείου Μικρών Έργων: 2.325.000 €
-Εκταμιεύσεις Ταμείου Μικρών Έργων: 407.982,22 €,  14 έργα, υπόλοιπο αδιάθετο: 1.917.017,78€

ΣΤ. Διμερείς Χρηματοδοτήσεις

Γερμανία

Για το 2010 η Γερμανία δέσμευσε για την Σερβία = 120,84 εκατ.€ . Προγράμματα - προτεραιότητες:  προώθηση αυτοτροφοδοτούμενης ανάπτυξης, πράσινη ενέργεια από υδροηλεκτρικά έργα, τηλεθέρμανση και ΟΤΑ. Ανάλυση πόρων ανά φορέα:
Από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Συνεργασίας & Ανάπτυξης : 5,84 εκατ.€
Από την KfW : 100,00 εκατ.€
Από την DEG (Γερμανική εταιρεία επενδύσεων και Ανάπτυξης / Όμιλος KfW): 15,00 εκατ €
www.kfw-entwicklungsbank.de 

Χρηματοδοτικές Ευκαιρίες
τελευταία ενημέρωση


 • Αστική Ανάπτυξη
 • Βιομηχανία & Εμπόριο
 • Γεωργία & Τρόφιμα
 • Δημόσια Διοίκηση
 • Δημόσια Υγεία
 • Εκπαίδευση
 • Ενέργεια
 • Εξόρυξη/ Μεταλλ.
 • Κατασκευές
 • Κοινωνική Προστασία
 • Μεταφορές
 • Περιβάλλον
 • Πληρ/κή & Τηλεπ/νίες
 • Τουρισμός
 • Ύδατα
 • Υπηρεσίες
 • Χρηματο- οικονομικάΑπομνημόνευση


Ξεχάσατε τον Κωδικό Πρόσβασης;
Αν δεν είστε μέλος, εγγραφείτε εδώ
Ελληνο-Αραβικό Επιμελητήριο HBA
| RSS ενημέρωση
RSS 2.0