Η Ειδική Γραμματεία
 
Βασ. Σοφίας 1
106 71 Αθήνα
Τηλ. 2103684262
Fax. 2103684145
Email.


Η Ειδική Γραμματεία

Ειδική Γραμματεία Aξιοποίησης Διεθνών Προγραμμάτων

Η Ειδική Γραμματεία Αξιοποίησης Διεθνών Προγραμμάτων ενσωματώθηκε στη δομή του Υπουργείου Εξωτερικών τον Ιούλιο του 2007.

Αποστολή της είναι αφενός ο συντονισμός και η προώθηση της ελληνικής συμμετοχής σε συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα σε τρίτες χώρες, από Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Χρηματοδοτικούς Μηχανισμούς, αφετέρου, η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων που αφορούν το Υπουργείο με σκοπό την προώθηση των στόχων της εξωτερικής πολιτικής. Στο ίδιο πλαίσιο, η Ειδική Γραμματεία διερευνά τις δυνατότητες που προσφέρουν διεθνείς και εθνικές χρηματοοικονομικές πηγές και χρησιμοποιεί την τεχνογνωσία της επ’ ωφελεία ελληνικών επιχειρήσεων και ΜΚΟ.

Αρμοδιότητες της Ειδικής Γραμματείας

Στις αρμοδιότητες της Ειδικής Γραμματείας Αξιοποίησης Διεθνών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εξωτερικών ανήκουν (ΦΕΚ Β΄ 333 / 26.03.2010):

 •  Ο στρατηγικός σχεδιασμός, ο συντονισμός και η παρακολούθηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Ά 267), για την αξιοποίησή τους από το Υπουργείο Εξωτερικών, μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Προγραμμάτων (ΕΥΣΧΕΠ), η οποία υπάγεται στην Ειδική Γραμματεία και λειτουργεί με βάση την κείμενη νομοθεσία.
 • Ο συντονισμός δράσεων των ελληνικών φορέων, σε ό,τι αφορά τα συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα σε τρίτες χώρες, από Διεθνείς Οργανισμούς και Ευρωπαϊκούς Χρηματοδοτικούς Μηχανισμούς, στα οποία συμμετέχει η Ελλάδα. Στην κατεύθυνση αυτή η Ειδική Γραμματεία συνεργάζεται με τις εκάστοτε αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Εξωτερικών και τις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας, με στόχο, μεταξύ άλλων, τον προσδιορισμό προτεραιοτήτων και τομέων ελληνικού ενδιαφέροντος, καθώς και την υποστήριξη των δράσεων της Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας.
 • Η εν γένει εκπροσώπηση του Υπουργείου Εξωτερικών σε εθνικές, διεθνείς και Ευρωπαϊκές Αρχές για ζητήματα επενδύσεων και χρηματοδότησης των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και δράσεων του Υπουργείου Εξωτερικών.
 • Ο στρατηγικός σχεδιασμός, προγραμματισμός και συντονισμός Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (συντονισμός και παρακολούθηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων των Ε.Π. του Στόχου 3 Συνοχής), σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία.
 • Ο εντοπισμός έργων προς χρηματοδότηση και η υποβολή σχετικών προτάσεων, καθώς και η εκπόνηση των απαραίτητων ερευνών/μελετών για την εκτέλεση των παραπάνω αρμοδιοτήτων.
 • Ο συντονισμός διαφορετικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, για τη διευκόλυνση της συμμετοχής του Υπουργείου σε προγράμματα αρμοδιότητας της Ειδικής Γραμματείας.
 • Η συμμετοχή στη διατύπωση προτάσεων σχετικά με ζητήματα του Κοινοτικού Προϋπολογισμού και των δημοσιονομικών προοπτικών της Ε.Ε.
 • Η εκτέλεση ειδικών αποστολών που ανατίθενται σε αυτήν από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών.

Στόχοι της Ειδικής Γραμματείας

1.  Ο  συντονισμός όλων των προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει η Ελλάδα συμβάλει στην ενίσχυση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του συστήματος και στην προώθηση των στόχων της εξωτερικής πολιτικής, μέσω:

 • του εμπλουτισμού της εξωτερικής πολιτικής με νέα εργαλεία άσκησης του έργου της. Η καταγραφή της ελληνικής συμμετοχής σε Διεθνή Προγράμματα και της εμπειρίας από τη συμμετοχή σε αυτά συμβάλει, αφενός στη βελτίωση της συμμετοχής και αφετέρου στην αξιοποίηση της αποκτηθείσας εμπειρίας προς όφελος της διαμόρφωσης ολοκληρωμένων προτάσεων προγραμμάτων συνεργασίας στο πλαίσιο νέων πρωτοβουλιών εξωτερικής πολιτικής (π.χ. Agenda 2014 για τα Δ. Βαλκάνια, πράσινη διπλωματία).
 • της ενδυνάμωσης της συνεργασίας και της δικτύωσης (στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των δομών και της εν γένει αναμόρφωσης του οργανωτικού σχήματος του ΥΠ.ΕΞ.): α) μεταξύ των αρμοδίων Διευθύνσεων του ΥΠ.ΕΞ. (π.χ. Δ/νσεις Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Διμερών πολιτικών και οικονομικών σχέσεων), β) μεταξύ Διευθύνσεων Κεντρικής Υπηρεσίας ΥΠ.ΕΞ., Αρχών Εξωτερικού και Μόνιμης Αντιπροσωπείας Ε.Ε. και γ) μεταξύ αρμοδίων υπηρεσιών του ΥΠ.ΕΞ. και συναρμοδίων Υπουργείων.
 • της αξιοποίησης των συμπράξεων με τον ιδιωτικό τομέα μέσω της παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών ενημέρωσης, καθοδήγησης και δικτύωσης.

Επιπλέον, στόχο της Ειδικής Γραμματείας Αξιοποίησης Ειδικών Προγραμμάτων αποτελεί η σταδιακή βελτίωση της καταγραφής / αποτύπωσης ανά χώρα ή ανά περιοχή ενδιαφέροντος των υπαρχόντων προγραμμάτων (δημιουργία country profiles), ώστε να καταστεί, αντιστοίχως, πιο εφικτός ο προσδιορισμός προτεραιοτήτων αλλά και τομέων ελληνικού ενδιαφέροντος ανά χώρα ή ανά περιοχή.
 
2.  Μέσω της συμμετοχής του ΥΠΕΞ στα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ, όπως τα Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» και «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα», επιδιώκεται:

 •  η ενίσχυση της ανάπτυξης μηχανισμών αναβάθμισης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας, (π.χ. δομικός, οργανωτικός και λειτουργικός εκσυγχρονισμός του Υπουργείου καθώς και ενδυνάμωση και προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού του)
 • η εφαρμογή νέων τεχνολογιών και ΤΠΕ με στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιακών διαδικασιών και των συναλλαγών με πολίτες και επιχειρήσεις,
 • η ενεργός συμμετοχή στην διαμόρφωση των Ελληνικών θέσεων για το μέλλον  του Κοινοτικού Προϋπολογισμού και των δημοσιονομικών προοπτικών της Ε.Ε.
 • η υποστήριξη της δραστηριότητας του ΥΠΕΞ στον τομέα της οικονομικής διπλωματίας (προώθηση και προστασία ελληνικών συμφερόντων και υποστήριξη της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων)

 3.  Τέλος, μέσω του Γραφείου Υποστήριξης Διεθνών Προγραμμάτων οι ελληνικές επιχειρήσεις και ΜΚΟ αξιοποιούν την δυνατότητα:

 • της έγκαιρης πληροφόρησης για όλα τα αναπτυξιακά προγράμματα και έργα που χρηματοδοτούνται από πολυμερείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς
 • της υποστήριξης, καθοδήγησης και δικτύωσης αξιοποιώντας το δίκτυο των πρεσβειών, συγκριτικό πλεονέκτημα του Υπουργείου, για την αποτελεσματικότερη διεθνή δικτύωση των Ελληνικών Επιχειρήσεων και ΜΚΟ και τη συστηματική προώθηση της συμμετοχής τους στα εν λόγω προγράμματα.

Χρηματοδοτικές Ευκαιρίες
τελευταία ενημέρωση


 • Αστική Ανάπτυξη
 • Βιομηχανία & Εμπόριο
 • Γεωργία & Τρόφιμα
 • Δημόσια Διοίκηση
 • Δημόσια Υγεία
 • Εκπαίδευση
 • Ενέργεια
 • Εξόρυξη/ Μεταλλ.
 • Κατασκευές
 • Κοινωνική Προστασία
 • Μεταφορές
 • Περιβάλλον
 • Πληρ/κή & Τηλεπ/νίες
 • Τουρισμός
 • Ύδατα
 • Υπηρεσίες
 • Χρηματο- οικονομικάΑπομνημόνευση


Ξεχάσατε τον Κωδικό Πρόσβασης;
Αν δεν είστε μέλος, εγγραφείτε εδώ
Ελληνο-Αραβικό Επιμελητήριο HBA
| RSS ενημέρωση
RSS 2.0